Kostnadseffektiv vattenrening i världsklass

Case study - Filborna Arena
Kostnadseffektiv vattenrening i världsklass - THM under 10 µg/l
Läs studien här >

Utdrag ur Folkhälsomyndighetens handbok om bassängbad

Trihalometaner - Trihalometaner bildas vid reaktion mellan halogener (t.ex. klor och brom) och organiska föroreningar. De fyra vanligaste är kloroform (triklormetan), bromdiklormetan, dibromklormetan och bromoform (tribrommetan). Vid klorering utgörs merparten (knappt 90 procent) av trihalometanerna av kloroform. En studie från Sverige rapporterar nivåer i badvatten på mellan 50 och 100 μg/l efter behandling med en blandning av klor och natriumhypoklorit.

Trihalometaner, och särskilt kloroform, är förhållandevis lättlösliga i vatten. De kan även förångas och avdunsta från vattenytan.

Exponeringen för trihalometaner sker främst via inandning. Upptag sker även via huden som är i kontakt med badvattnet och via kallsupar.

Hälsoeffekter - Kloroform tas lätt upp i kroppen via hud, mage-tarm och lungor. I djurförsök har upprepad exponering för höga doser orsakat nervskador och cancer i lever och njurar. Doserna i djurförsöken är dock avsevärt högre än vad en människa kan utsättas för vid bassängbad, även om man är tävlingssimmare eller vistas långa tider i bassängmiljön (badvakter, simlärare).

Det internationella cancerforskningsinstitutet IARC6 har klassificerat kloroform som möjligen cancerframkallande hos människa.

Bromdiklormetan, dibromklormetan och bromoform har i djurstudier orsakat liknande hälsoeffekter som kloroform. Hälsoeffekterna uppträder även här vid halter som är mycket högre än de halter som är relevanta vid bassängbad. Dessa trihalometaner förekommer dessutom i betydligt lägre halter än kloroform, vilket innebär att de inte utgör någon hälsorisk i bad.

Slutsats - Trihalometaner bildas då klor och andra halogener reagerar med organiska ämnen i badvattnet. Kloroform utgör den största risken. Tävlingssimmare som dagligen simtränar flera timmar kan överskrida WHO:s tolerabla dagliga intag. Riskerna för cancer och andra hälsoeffekter bedöms dock vara mycket liten även i detta fall.

Trots liten risk är det viktigt att exponering för trihalometaner minimeras. Vid förhöjda nivåer i vattnet (mer än 100 μg/l) behöver man ta reda på anledningen så att åtgärder kan vidtas.