Teknik

Se alla Processing-instruktionsfilmer för råd, tips och trix här >

Processing Adaptable Systems innebär att vi kan erbjuda ett brett urval av etablerade produkter och beprövade tekniklösningar som idag finns på marknaden. Vi kan därmed i samförstånd erbjuda våra kunder full möjlighet att göra rätt teknikval utifrån sina förutsättningar.
Det är då det blir bra!

 
Teknisk utredning
Många kunder anlitar vår tekniska avdelning för utvärdering av sin badvattenreningsanläggning.
Efter besöket sammanfattas bakgrund, eventuell problematik och förslag till förbättrande åtgärder i en skriftlig rapport.

 Exempel på vanligt förekommande uppdrag är utredning om:

  • Reduktion av bundet klor
  • Kemikaliesäkerhet
  • Energioptimering
  • Konditionstest (flöde, infärgning, spolhastighet, reningskapacitet mm)

Läs och ladda hem Vitbok - Val av fillterteknik
Läs mer om tillsyn och förbättrad egenkontroll på Miljösamverkan Stockholm och Bassängnätverket
Se speciellt Checklistor för bassängbad

Badvattenkvalitet
Kraven på badvattenkvalitet kommer att öka, därför levererar vi redan idag system som klarar morgondagens krav.
Föroreningar som tillförs badvattnet kommer i huvudsak från de badande. Med riktig cirkulation i bassängen transporteras föroreningarna snabbt till reningsanläggningen. En modern bassäng med effektiv inblandning och ytvattenavlopp kräver ca 2m3/h per badgäst.

Se exempel på rätt utförd och effektiv inblandning via infärgningsprov:

Föroreningar som inte kan filtreras bort (ex bundet klor, THM, AOX) måste behandlas på något av följande sätt:
- Utspädning genom byte av vatten
  (en ofta kostsam lösning som sällan ger önskat resultat)
- Upptagning (adsorption) av föroreningarna genom användning av aktivt kol
- Förbränning (oxidation) genom exempel tillsats av ozon

De olika reningsstegen måste fungera tillsammans och vara anpassade till belastning och verksamhet.

Gränsvärden för badvatten
Sedan 1 januari 2014 är det Folkhälsomyndigheten som ger ut Allmänna Råd för Bassängbad (FoHMFS 2014:12).
I dessa ges rekommendationer som stöd för tillämpningen av två styrande lagar; Miljöbalken och Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

En annan viktig skrift som Folkhälsomyndigheten ger ut är handboken Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel

DIN 19643
En norm för vattenvård i sim- och badbassänger i syfte att säkerställa att vattnet håller fastställd kvalitet med hänsyn till den nödvändiga verksamheten. DIN 19643 består av fyra delar och utkom i ny version november 2012 och används i hela världen.

DIN 19643-1 2012 - Badvatten allmänt
DIN 19643-2 2012 - Badvatten fastbädd och pulverfilter
DIN 19643-3 2012 - Badvatten ozonsystem
DIN 19643-4 2012 - Badvatten Ultrafiltrering

Gränsvärden vid funktionsprovning av filtrat enligt DIN 19643-2 (2012):

Enhet

Gränsvärde

Pseudomonas Aeruginosa

< 0/100ml

E-coli

< 0/100ml

Legionella

< 0/100ml

Heterotrofa Bakterier

< 100/ml

Grumlighet

< 100 mFNU

Aluminium

< 0,05 mg/l

Järn

< 0,02 mg/l

Kemisk syreförbrukning, CODMn

< 0,5 mg/l utöver fyllvattnets halt

Bundet klor

< 0,2 mg/l

Trihalometaner (THM)

< 0,02 mg/l

Arsenik

< 0,01 mg/l

Ortofosfat (P)

< 0,03 mg/l